Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2023

Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.pdf

Art. IV.

(1) În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepţia posturilor unice din:15/05/2023 – Derogare prin Ordonanţă de urgenţă 34/2023.

a) instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

b) instituţiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin post unic se înţelege:

a) acel post ale cărui atribuţii, prin conţinutul şi natura lor, sau responsabilităţi stabilite nu se regăsesc într-o altă structură organizatorică;

b) un post dintre cele aflate în structura în care există numai posturi vacante.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), proiectul-pilot al concursului pentru ocuparea unor funcţii publice vacante aflat în desfăşurare se derulează în continuare, în condiţiile prevăzute la art. 619 şi în anexa nr. 9 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), prin memorandum iniţiat de Ministerul Educaţiei şi aprobat în şedinţa de Guvern, se poate aproba organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor didactice, didactice auxiliare şi nedidactice, precum şi a funcţiilor de conducere, vacante sau temporar vacante, din unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazuri temeinic justificate, prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice prevăzute la alin. (1) lit. a), cu justificarea necesităţii şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinaţie în buget, respectiv prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului, iniţiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile publice locale prevăzute la alin. (1) lit. b).

(6) Pentru posturile pentru care s-a afişat rezultatul selecţiei dosarelor de concurs anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se pot continua procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la data publicării anunţului privind concursul.

(7) În termen de 2 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice pe site-ul propriu un anunţ cu privire la posturile care îndeplinesc cerinţele prevăzute la alin. (6) şi pentru care concursul poate continua.

(8) Concursurile organizate şi desfăşurate cu nerespectarea prevederilor alin. (2) şi (4) – (7) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de instanţa competentă, în condiţiile legii.

(9) Prin derogare de la prevederile art. 506 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada aplicării măsurii prevăzute la alin. (1), transferul la cerere se face la solicitarea funcţionarului public, cu aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care urmează să îşi desfăşoare activitatea funcţionarul public, precum şi a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public.

(10) Autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia s-a aprobat transferul la cerere al funcţionarului public înştiinţează în termen de 2 zile lucrătoare de la data aprobării cererii de transfer autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public despre aprobarea cererii de transfer.

(11) Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice de la care se transferă funcţionarul public are obligaţia să emită actul administrativ de modificare a raporturilor de serviciu sau, în situaţia în care este afectată derularea corespunzătoare a activităţii la nivelul structurii în care este încadrat funcţionarul public, să comunice refuzul motivat al transferului la cerere, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării prevăzute la alin. (10). Transferul la cerere operează de la data modificării raportului de serviciu, stabilită prin actul administrativ emis de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice de la care se transferă funcţionarul public şi care nu poate depăşi 30 de zile calendaristice de la data emiterii actului administrativ.

(12) Cererile de transfer depuse anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se soluţionează potrivit prevederilor în vigoare la data depunerii cererii de transfer de către funcţionarul public.

(13) Prin derogare de la prevederile art. 510 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada aplicării măsurii prevăzute la alin. (1), funcţiile publice de conducere pot fi exercitate cu caracter temporar, fără obligativitatea organizării unor concursuri, cu notificarea prealabilă a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu 5 zile înainte de dispunerea măsurii.