Ordin pentru aprobarea Procedurii privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României

Procedura privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României din 19.03.2020

Art. 1. – Inițierea procedurii de ocupare a postului vacant fără concurs se aprobă de către ministrul afacerilor interne, pentru posturile din unitățile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne și subordonate acestuia, sau, după caz, de către inspectorul general/similar, pentru posturile vacante din cadrul inspectoratului general/similar și unitățile subordonate acestuia.
Art. 2. – Ocuparea posturilor vacante se realizează cu personal care îndeplinește cerințele de ocupare stabilite în fișa postului, precum și condițiile legale și criteriile specifice prevăzute de statutele profesionale, precum și de actele normative specifice domeniului de activitate, aplicabile categoriei de personal cu care este prevăzut a fi încadrat postul vacant.
Art. 3. – (1) După obținerea aprobării ocupării postului vacant fără concurs, prin grija structurii care gestionează activitatea de resurse umane a unității în care este prevăzut postul vacant, pe pagina de internet a unității sau a eșalonului superior ori, dacă aceasta nu există ori nu este operațională, în presa scrisă, se postează anunțul privind ocuparea postului vacant fără concurs.
(2) Anunțul prevăzut la alin. (1) conține:
a) denumirea postului pentru care se organizează procedura de ocupare;
b) cerințele de ocupare stabilite în fișa postului, precum și condițiile legale și criteriile specifice prevăzute de statutele profesionale, precum și de actele normative specifice domeniului de activitate, aplicabile categoriei de personal cu care este prevăzut a fi încadrat postul vacant;
c) actele solicitate pentru constituirea dosarului de recrutare, data-limită până la care se pot depune acestea;
d) alte informații apreciate ca fiind necesare.

Art. 4. – (1) În vederea ocupării posturilor vacante, personalul interesat:
a) depune un dosar al cărui conținut este stabilit de legislația specifică incidentă categoriei de personal cu care este prevăzut a fi ocupat postul vacant și care se aplică în mod corespunzător;
b) susține procedurile specifice de recrutare aplicabile categoriei de personal respective.
(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b), planificarea personalului pentru susținerea procedurilor specifice desfășurate de către structurile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne se realizează de către structura care gestionează activitatea de resurse umane a unității în care este prevăzut postul vacant.

Art. 5. – (1) În vederea fundamentării deciziei privind încadrarea postului, șeful unității în care este prevăzut postul vacant desemnează o comisie formată dintr-un număr impar de membri.
(2) Comisia prevăzută la alin. (1) are următoarele atribuții:
a) verifică îndeplinirea cerințelor de ocupare stabilite în fișa postului, precum și a condițiilor legale și criteriilor specifice prevăzute de statutele profesionale, precum și de actele normative specifice domeniului de activitate;
b) realizează un interviu;
c) semnează procesul-verbal care conține concluziile procedurii parcurse și îl prezintă șefului unității, în vederea luării deciziei cu privire la persoana care va ocupa postul.
(3) Pentru posturile din unitățile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne și subordonate acestuia, comisia prevăzută la alin. (1) se stabilește de ministrul afacerilor interne. Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 6. – Personalul identificat care îndeplinește cerințele de ocupare stabilite în fișa postului, condițiile legale și criteriile specifice prevăzute de statutele profesionale, precum și de actele normative specifice domeniului de activitate, aplicabile categoriei de personal cu care este prevăzut a fi încadrat postul vacant, se încadrează prin act administrativ emis potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane.

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 228, partea I, Vineri, 20 martie 2020