Sari la conținut

Metodologie de vot prin sistem online

Consiliul Colegiului Psihologilor din România hotărăște:

Art. 1 – Se aprobă Metodologia de vot prin sistem online sau printr-un sistem electronic securizat pentru ședințele Comitetului director și Consiliul Colegiului Psihologilor din România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Anexă

Metodologie de vot prin sistem online sau printr-un alt sistem electronic securizat pentru ședințele Comitetului director și Consiliului Colegiului Psihologilor din România

Art. 1. – Hotărârile Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România, respectiv ale Consiliului Colegiului Psihologilor din România, ca foruri de conducere ale Colegiului Psihologilor din România, sunt aprobate prin votul membrilor acestora. În cazul hotărârilor adoptate prin vot deschis, pentru a adopta o decizie, membrii acestor foruri de conducere pot vota atât în cadrul ședințelor, cât și de la distanță, exprimându-și dreptul la vot prin mijloace electronice.

Art. 2. – În cazul acelor ședințe ale Comitetului director sau ale Consiliului Colegiului Psihologilor din România în care scopul este dezbaterea sau în care se adoptă acte cu caracter normativ, punerea la dispoziția participanților a unui sistem de prezență online, sincron, este obligatorie. În cazul în care ședința se desfășoară în sistem videoconferință sau în sistem mixt (prezență față în față și videoconferință), membri prezenți sincron sunt cei care dezbat și decid forma finală a ordinii de zi, precum și formularea finală a documentelor supuse la vot, prin vot simplu al celor prezenți în legătura sincronă.

Art. 3. – Pentru hotărârile care nu reprezintă acte normative, votul poate fi desfășurat integral în format asincron.

Art. 4. – Cvorumul necesar pentru luarea deciziilor este cel menționat în art. 9 alin. (1), 2 și 3 din Regulamentul de organizare și funcționare internă al Colegiului Psihologilor din România, aprobat prin Hotărârea Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România nr. 4/2018. Prin introducerea posibilității de vot prin sistem online sau printr-un alt sistem electronic securizat, cvorumul/participarea la ședință se calculează prin însumarea: (a) membrilor prezenți în sală; (b) a celor prezenți sincron, printr-un sistem online; (c) și a celor prezenți asincron, care își exercită votul înaintea termenului- limită stabilit pentru exprimarea votului.

Art. 5. – Pentru a putea vota asincron, membrii forurilor de conducere au obligația obținerii semnăturii electronice ca măsură de securizare. În absența obținerii semnăturii electronice personalizate, membrii vor putea vota doar dacă participă la ședință, fie în sală, fie printr-un sistem online tip videoconferință.

Art. 6. – În cazul membrilor care participă la ședință prin sistem videoconferință, precum și în cazul membrilor prezenți în sala de ședință, votul se exprimă la momentul solicitat de către președintele de ședință. În cazul membrilor care votează prin intermediul semnăturii electronice, votul se exprimă până cel târziu la ora 23,59 a zilei în care are loc ședința, în condițiile comunicării documentelor în forma finală supusă votului în ședință, nu mai târziu de ora 22,00 a respectivei zile.

Art. 7. – Opțiunea de vot prin intermediul semnăturii electronice este una facultativă, fiind decisă anterior ședinței de către președintele Colegiului Psihologilor din România, respectiv pe parcursul derulării ședinței, de către majoritatea simplă a membrilor prezenți în sală sau prin sistem videoconferință.

Art. 8. – În vederea asigurării posibilității de vot electronic, documentele supuse aprobării sunt transmise membrilor cu cel puțin 10 zile înaintea de data ședinței.

Art. 9. – Pentru ședințele care au și o componentă sincronă (videoconferință), derularea online se înregistrează prin sistemul tehnic utilizat. Pentru ședințele care au și o componentă de prezență față în față, derularea acestei componente se înregistrează audio sau audiovideo.

Art. 10. – Procesul-verbal al ședinței va consemna explicit numărul de voturi pentru/împotrivă/abțineri înregistrate, defalcat pentru fiecare modalitate de vot exprimată. În cazul voturilor securizate prin semnătură electronică, documentele respective se centralizează și se printează, devenind o anexă la procesul- verbal încheiat.

Art. 11. – Hotărârile forurilor de conducere adoptate prin vot secret pot fi exprimate doar de către membrii prezenți în sală la ședință, cu asigurarea respectării condițiilor necesare pentru păstrarea secretului privind votul exprimat.

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 273, partea a I-a, Miercuri, 10 aprilie 2019